Vitajte na našej stránke !!!

 

"Naše deti nikdy nevystúpia na najvyššie končiare sveta,

ale s našou pomocou sa k nim aspoň priblížia..."

 

O nás

    V Základnej škole Lovinobaňa - v špeciálnych triedach sú vzdelávaní žiaci s ľahkým a stredným stupňom mentálneho postihnutia z obce Lovinobaňa, ale aj  z priľahlých obcí. Sú to obce - Dobroč, Kotmanová, Podrečany.

    Do školy sú žiaci prijímaní na základe diagnostických vyšetrení so súhlasom rodiča alebo inej fyzickej osoby než rodiča - ktorá má dieťa zverené  do osobnej alebo do pestúnskej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, alebo so súhlasom zástupcu zariadenia. Pred prijatím žiaka do školy sa vykonávajú diagnostické vyšetrenia, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o prijatí žiaka do školy.

 

Naším cieľom je:

  • cieľavedome, systematicky a v tvorivej atmosfére rozvíjať osobnosť žiaka v poznávacej, sociálnej, emociálnej a morálnej oblasti,

  • viesť žiakov k spoznávaniu svojich schopností, k využívaniu svojich možností, ku kompenzácii svojich obmedzení a tým k vytváraniu reálneho obrazu seba samého,

  • rozvíjať a kultivovať svoju osobnosť, osvojiť si základy spôsobilosti učiť sa, učiť sa poznávať seba samého,

  • umožniť žiakom získať základné pracovné zručnosti a návyky, aby ich mohli využiť pri ďalšom vzdelávaní aj v občianskom živote,

  • vyvážene rozvíjať u žiakov kompetencie dorozumievať sa a porozumieť si, hodnotiť (vyberať a rozhodovať) a iniciatívne konať,

  • viesť žiakov k tolerancii, znášanlivosti, porozumeniu a k akceptovaniu iných ľudí,

  • naučiť žiakov uplatňovať svoje práva a súčasne plniť svoje povinnosti, niesť zodpovednosť za svoje zdravie, aktívne ho chrániť a upevňovať, chrániť životné prostredie,

  • dosiahnuť čo najvyšší možný stupeň socializácie

 

História projektu

V tejto časti môžete popísať históriu Vášho projektu a čo Vás viedlo k nápadu ho realizovať. Je vhodné sa taktiež zmieniť o dôležitých míľnikoch a poďakovať ľuďom, ktorí sa na projekte zúčastnili.