Rovnosť príležitostí na vzdelávanie pre žiakov so zdravotným postihnutím 2014

 

Základná škola Lovinobaňa - sa zapojila do projektu s názvom Možnosť vzdelávať sa moderne.

Realizácia projektu začala prebiehať na našej škole od konca augusta a trvala do 18. decembra 2014.

 

Cieľ projektu:

1: zvýšenie digitálnej gramotnosti a efektívnosti vzdelávania žiakov s mentálnym postihnutím s využitím IKT

2: prostredníctvom IKT a zakúpeného výukového programu pre 1. stupeň špeciálnych tried vytvoriť interaktívne vzdelávacie prostredie pre výučbu zmyslovej a rozumovej výchovy

3: čo najviac eliminovať pasivitu žiakov s mentálnym postihnutím vo vzdelávacom procese prostredníctvom interaktívneho vyučovania

4: zlepšiť materiálno-technické vybavenie špeciálnych tried technikou pre interaktívne vyučovanie a tým vytvoriť rovnosť príležitostí na vzdelávanie pre žiakov so zdravotným postihnutím

5: vytvoriť žiakom zo špeciálnych tried podmienky pre zmysluplnú tvorivú činnosť a aktívne učenie sa

6: naučiť žiakov zo špeciálnych tried využívať moderné informačno-komunikačné technológie v ich ďalšom vzdelávaní aj po ukončení povinnej školskej dochádzky a na trhu práce

 

Projekt sa končil otvorenou hodinou v špeciálnej triede 2. stupňa, dňa 18.decembra 2014 za prítomnosti riaditeľky školy.

Vyučujúca Mgr. Katarína Šišáková pripravila vyučovaciu hodinu čítania aj pre žiakov 1. stupňa - 1. špeciálna trieda, a pre žiakov 2 stupňa - 2. a 3. špeciána trieda. Hodina bola zameraná na čítanie s porozumením s využitím IKT, žiaci čítali vianočnú rozprávku. Spätná väzba bola zabezpečená známou hrou milionár, čo sa deťom veľmi páčilo. Atmosféra hodiny bola uvoľnená, deti boli aktívne a pozorné počas celej vyučovacej hodiny.

Môžeme konštatovať, že realizáciou projektu sa nám podarilo splniť stanovené ciele a všetky aktivity sa stretli s veľkým ohlasom nielen u žiakov, ale aj rodičov a vyučujúcich špeciálnych tried.

Získaná technika a učebné pomôcky prostredníctvom projektu budú využiteľné aj v budúcich školských rokoch pri vzdelávaní žiakov s mentálnym postihnutím. Moderná didaktická technika vedie žiakov k aktivite na vyučovacích hodinách a k podpore myšlienky, že digitálne technológie sú neoddeliteľnou súčasťou moderného vzdelávacieho procesu aj v špeciálnej triede.